Begeleiden van studenten op stagescholen
Op alle stagescholen worden de studenten begeleid in hun dagelijkse praktijk door mentoren die daarvoor opgeleid worden op KPZ. De mentortrainingen zijn gericht op het goed kunnen begeleiden en beoordelen van de studenten in de praktijk. De vierdejaars student wordt daarnaast begeleid door iemand uit het team die op KPZ specifiek is opgeleid tot BOA (Begeleider Op Afstand). Deze BOA kan de student begeleiden in de ontwikkeling van zijn professionele identiteit, waarbij gekeken wordt naar gedrag, kwaliteiten, persoonskenmerken en overtuigingen.

Data en inschrijfformulier (Begeleider Op Afstand- BOA)

Opleiden in de School
De kern van de visie op ‘opleiden in de school’ is dat een student als juniorcollega via Opleiden in de School wordt ingewijd in de praktijk en gewoontes van die ene specifieke opleidingsschool, van het daarbij behorende schoolbestuur en van het basisonderwijs in het algemeen. Het collectief leren is daarbij het leidende principe.
De Opleidingsschool als samenwerkingsverband kent drie varianten: de werkplekopleidingsschool, de opleidingsschool en de academische opleidingsschool. In deze varianten vormen de opleidingsscholen en de academische opleidingsscholen een kopgroep, waar ontwikkelingen gestalte krijgen, die voorbeeldmatig kunnen zijn voor de ontwikkeling van de hele groep werkplekopleidingsscholen. KPZ heeft drie samenwerkingsverbanden rondom Opleiden in de School: Opleidingsschool Catent-KPZ, Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle e.o. en Opleidingsschool mijnplein-KPZ.

Opleider in de school op opleidingsscholen
De stageleergroep
Op opleidingsscholen en academische opleidingsscholen vormen studenten van leerjaar 1-2-3 en 4 samen een stageleergroep. Deze studenten worden begeleid door de opleider in de school die daartoe is opgeleid op KPZ. In de stageleergroep stellen de studenten in overleg met de opleider in de school vast in welk thema ze zich willen verdiepen en alle studenten zoeken in dat kader iets uit wat zowel voor hen als voor de school meerwaarde heeft. Dit biedt hen de mogelijkheid hun kennis op de werkvloer op te doen, uit te breiden en toe te passen. Hierdoor wordt de kloof tussen theorie op de opleiding en praktijk op de basisschool verkleind. De zelfgekozen onderwerpen en opdrachten zijn specifiek voor de context van de betreffende stageschool en de stageleergroep deelt de ervaringen en mogelijke opbrengsten in en met het team.

Doelstelling van de stageleergroep:
Studenten worden mede in de opleidingsschool opgeleid, waardoor zij tijdens de opleiding een beter beeld krijgen van het leraar zijn. Bij het gezamenlijk uitwisselen van kennis en ervaringen m.b.t. de persoonlijke en professionele ontwikkeling, staat het leren van- en met elkaar centraal. Studenten brengen nieuwe ideeën vanuit de opleiding de school binnen, waardoor zittende leraren geïnspireerd kunnen raken. Dit levert een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van zowel leraren als studenten.

Het samen met elkaar bespreken van de kennis van de onderwijspraktijk, het onderzoeken daarvan en uiteindelijk het verbeteren van de onderwijspraktijk, is wat met Opleiden in de School wordt beoogd. De achterliggende gedachte is dat studenten én school gezamenlijk meer kennis creëren dan dat er in een één op één situatie wordt bereikt. 
Uit allerlei evaluaties en onderzoeken blijkt dat studenten zich welkom voelen op alle opleidingsscholen en dat ze tevreden zijn over hoe het hele schoolteam betrokken is bij hun ontwikkeling. Ze zijn ook tevreden over hoe leerprocessen worden gestimuleerd en hoe ze worden begeleid. Deelname aan de stageleergroep wordt ondersteunend ervaren voor hun leerproces. Studenten voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van de opleidingsschool en ze geven ook aan door hun stageactiviteiten bij te dragen aan de kwaliteit van de school. 

Onderzoekscoördinator op opleidingsscholen met academische kop
De onderzoeksgroep
Op academische opleidingsscholen is niet alleen een stageleergroep actief, maar ook een onderzoeksgroep, waarvan de vierdejaars student onderdeel uitmaakt. De onderzoeksgroep doet (ontwerpgericht) praktijkonderzoek in het kader van een schoolontwikkelingsvraag; het onderzoek staat in het teken van de meerjarige onderwijskundige ontwikkeling van de school.  De onderzoeksgroep wordt gevormd door teamleden, waaronder de vierdejaars student, en de door KPZ opgeleide onderzoekscoördinator die de student begeleidt.

De onderzoeksresultaten zijn zowel van belang voor de praktijk van de specifieke academische opleidingsschool, als (in potentie) ook voor andere situaties, contexten en scholen. Dit geeft studenten de mogelijkheid te excelleren en zich te profileren. De academische opleidingsstudent draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het onderwijskundig profiel van de academische opleidingsschool.

Uit evaluaties, onderzoek en audits die op de academische opleidingsscholen zijn afgenomen, blijkt dat onderzoeksresultaten worden doorvertaald naar het onderwijs aan de leerlingen. Leraren geven aan dat onderzoeksresultaten leiden tot professioneler handelen. De basis voor de onderzoekende houding en het onderzoeksmatig denken van het team en de teamleden is mede door de manier van werken op de academische opleidingsschool gelegd.

Data en inschrijfformulier (Opleiden in de school- OIS/AOS)

Audits
De kwaliteit van Opleiden in de School is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de drie Opleidingsscholen.

Naast het twee jaarlijkse tevredenheids- en kwaliteitsonderzoek Opleiden in de School wordt er tevens tweejaarlijks een audit op de opleidingsscholen uitgevoerd door betrokken vanuit de scholen en KPZ. Dit zijn tussenaudits (na 2 jaar), en eind-audits (na 4 jaar). De auditoren van de samenwerkende besturen en de KPZ worden gezamenlijk opgeleid vanuit een gemeenschappelijk kader, gebaseerd op de landelijke Kwaliteitsstandaarden opleidingsschool en academische opleidingsschool. De uitkomsten van de onderzoeken en audits worden meegenomen in verbetermaatregelen en beleid.

Accreditatie Opleiden in de School
In 2014 zijn alle drie de Opleidingsscholen door de NVAO gevisiteerd en positief beoordeeld. Dat houdt in dat deze samenwerkingsverbanden gesubsidieerd worden als erkende Opleidingsscholen.

‘Er is een consistente opleidingsvisie en intensieve samenwerking op alle niveaus (school, bestuur, samenwerkingsverband), waardoor er een goede verbinding is tussen theorie en praktijk. De samenwerking wordt als belangrijke garantie gezien voor de ontwikkeling van de student, van de individuele professional en van de school. De student krijgt de kans als teamlid ervaring op te doen. Mede doordat er studenten uit verschillende studiejaren en ook uit het mbo (onderwijsassistent) aan deelnemen, vindt het panel de stageleergroepen een krachtig instrument. Ze vormen een goede leeromgeving die de ontwikkeling van de studenten stimuleert. De begeleiding vanuit de lerarenopleiding en de opleidingsscholen is goed op elkaar afgestemd. 

De studenten worden begeleid en opgeleid door deskundige mentoren, schoolopleiders (opleiders in de school, ois’ers, en begeleiders op afstand, boa’s) en instituutsopleiders. De rayondocenten van de KPZ vormen de verbindende schakel tussen opleiding en school. Alle schoolopleiders en coördinatoren volgen een driejarig opleidingsprogramma, de mentoren krijgen jaarlijks van KPZ een training en de rayondocenten zijn geschoold op het terrein van begeleiding en onderzoek. Deze trainingen worden goed gewaardeerd.’ (Beoordelingsrapportage Opleidingsschool mijnplein-KPZ, NQA, 2014)

Mentorentrainingen
Data en inschrijfformulier mentorbijeenkomsten