Professionaliseren op een Dalton manier
De kracht van personeel binnen Dalton VO scholen is dat zij gericht zijn op het dragen van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheden voor een professionele cultuur, het kunnen maken van keuzes, het blijven reflecteren op eigen ontwikkelingsmogelijkheden en dit vooral zo veel mogelijk samen doen. In Dalton scholen worden leerlingen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren, om in veel situaties van en met elkaar te leren, om keuzes te maken die in het belang zijn van hun eigen ontwikkeling en om continue te reflecteren op hun eigen leerproces. Dalton KPZ vroeg zichzelf af: waarom doen we dit binnen een opleiding niet bij onze doelgroep? Waarom geven wij hen niet de kans om deze eigenschappen voor te leven en na te streven in hun ontwikkeling tot uitmuntende Dalton docenten?

In bestaande VO scholen zijn verschillende doelgroepen waar we ons op richten; directie/middenmanagement, 1e graad docenten, 2e graad docenten en OOP. Daarnaast is er in het VO een groot onderscheid in de vakken zoals praktijk- en theoretische vakken. Ook het aantal uren per week dat docenten hun leerlingen zien verschilt per docent en per vak. Het Dalton gedachtengoed wordt door docenten in een praktisch vak in het 2e graad gebied anders uitgevoerd dan door het team dat lesgeeft in het 1e graads gebied in dezelfde school. Deze grote verscheidenheid aan personeel maakt dat Dalton KPZ gekozen heeft om de vorm van het ‘traditionele’ opleiden (aanwezig zijn bij klassikale bijeenkomsten) los heeft gelaten. 

Iedere Dalton school heeft een visie op wat zijn leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen als mens. Iedere Dalton school vult dit op eigen wijze en naar eigen inzichten in. Dalton KPZ organiseert dan ook een breed scala aan activiteiten over een grote diversiteit aan onderwijskundige onderwerpen die in lijn zijn met de kernwaarden van het moderne Dalton onderwijs. De visie van Dalton KPZ is dat een ieder op zijn eigen wijze leert en verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De methoden van kennisoverdracht zijn dan ook zeer divers. Op verzoek van de deelnemers is alles mogelijk. Zo behoren bijvoorbeeld lezingen, workshops, coaching, inspiratiemomenten, studiedagen, uitwisselingsmomenten, schoolbezoeken, leercirkels, uitwisselingsplatformen en cursussen tot de mogelijkheden. Door een divers aanbod kan iedere deelnemer zijn professionaliteit op het gebied van Dalton vergroten in de context van zijn dagelijkse praktijk.

Opzet van de opleiding
Om een certificaat te krijgen moet de deelnemer 40 studiepunten behalen. Een studiepunt staat gelijk aan 4 studiebelastingsuren. Hij legt dit vast in zijn/haar portfolio. Het aantal studiepunten dat aan een activiteit gebonden is hangt af van de studiebelasting. De tijd waarin de deelnemer deze studiepunten verzameld is wat ons betreft niet relevant. De een zal een intensief programma in 2 schooljaren doorlopen terwijl de ander een aantal activiteiten per schooljaar bijwoont waardoor hij na 4 jaar zijn certificaat behaald. In overleg met de school/leidinggevende zal een tijdsplan worden vastgesteld. Het kan zijn dat de school een tijdsbestek zal opleggen ivm bijvoorbeeld inspectie/visitaties/beleidsplan. 

 

Startbijeenkomst
De deelnemer ontwikkelt bij de start van zijn opleiding een bekwaamheidsdossier in de vorm van een portfolio waarin hij een plan van aanpak maakt. Hij schrijft voor zichzelf een doelstelling van scholing. Hij plant zijn eigen leren. Naast de begeleiding voor het plannen van het leren zal een startbijeenkomst deelnemers ook meenemen door de geschiedenis en het gedachtengoed van het Dalton onderwijs. Er zal een start gemaakt worden met de beschrijving van de persoonlijke visie op Dalton onderwijs en de procedure van de dalton certificering zal besproken worden. Het volgen van een startbijeenkomst is voor deelnemers verplicht.

Verplichte onderdelen
In de opleiding zijn drie vaste onderdelen waaraan een deelnemer deel moet nemen;

  • aanleg portfolio (8 studiepunten) – inclusief de verplichte bijeenkomst
  • doen van een onderzoek (5 studiepunten)
  • minimaal 4 keer een halve of 2 keer een hele dag een andere school bezoeken (4 studiepunten). 


Een voorbeeld van de opleiding Daltondocent VO.

De deelnemer kan op deze manier zijn eigen opleiding en leren voor een groot gedeelte vormgeven. 

Startende werknemers
Met Startende werknemers bedoelen we niet alleen startende leraren die net van hun lerarenopleiding komen maar zeker ook mensen die al ervaring hebben op een niet-Dalton school en nu gaan werken op een Dalton school. In de praktijk blijkt dat dit een grote omschakeling in het handelen en het denken vereist. Startende medewerkers moeten hierbij begeleid worden. Daarom bieden wij binnen het opleidingstraject zoals hierboven beschreven een module ‘Dalton starter’ aan. De module bestaat uit 8 studiepunten. Startende collega’s volgen gedurende het 1e opleidings- en werkjaar deze module waarin het gedachtengoed van Dalton centraal staat. In verschillende werkvormen en kleine projecten zullen deze deelnemers wegwijs gemaakt worden in het Dalton onderwijs. Zij nemen dit mee naar hun eigen school. Minimaal 1 studiepunt wordt gevuld met coaching in de klas vanuit de opleiding. Afhankelijk van de wens van de deelnemer komt de opleider 2x bij hem in de klas om te bespreken waar kansen en mogelijkheden liggen.

Daarnaast starten deze mensen met de aanleg van het portfolio en kunnen zij ervoor kiezen om, net als andere deelnemers, deze module aan te vullen met andere professionaliseringsactiviteiten. Het zou dus kunnen dat ook de startende werknemers in het eerste opleidingsjaar bijvoorbeeld al 12 studiepunten afronden, de module ‘Dalton starter’ van 8 punten en nog 2 of 3 andere professionaliseringsactiviteiten. Als de deelnemer hiervan verslag doet in zijn portfolio dan telt dit mee voor het afronden van de opleiding en het behalen van het certificaat.

Begin 2017 zal de eerste groep docenten starten met deze opleiding 
Heb je interesse of ben je zo enthousiast geworden dat je je direct wil inschrijven? Neem dan contact met ons op of schrijf je in met het digitale inschrijfformulier.