Achtergrond inleiding

Opleiding voor interne adviseurs/procesconsultants gericht op opbrengstgericht en duurzaam innoveren. De NOVO-opleiding richt zich primair op leidinggevenden, projectleiders en consultants die binnen educatieve organisaties werken of deze organisaties vanuit een externe positie adviseren. NOVO staat voor: ‘Nederlands Opleiding Voor Organisatieontwikkeling’ en richt zich op het onderwijs en bedrijfsleven.

Doel van de opleiding
Onderwijsorganisaties zijn zich er vaak wel van bewust dat zij het proces van ontwikkeling tot lerende organisatie mede van binnenuit op gang moeten brengen. Zij maken deel uit van een dynamische context en zoeken naar balans om de maatschappelijke opdracht en de eigen specifieke doelen te realiseren in een voortdurend veranderende wereld. Dit betekent dat het onderwijsaanbod voortdurend in beweging en ontwikkeling is evenals de leeromgeving en de wijze van lesgeven van docenten. Aandacht voor het omgaan met en anticiperen op de veranderende omgeving is daarom dringend gewenst. Het heeft gevolgen voor de structuur, inrichting (leeromgeving) en cultuur van de schoolorganisatie en ook voor de aansluiting op de wijze van leren van studenten en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan afgestudeerden.

De wijze waarop professionals het leerproces en het contact met studenten vormgeven is nu al sterk aan het veranderen. Dit proces vraagt om zorgvuldige sturing.

Inhoud en programma van de opleiding
De NOVO-opleiding is inhoudelijk gebaseerd op twee pijlers. De eerste pijler is afgeleid van het door Per Dalin ontwikkelde Institutional Development Program (IDP). Uitgangspunt is het systematisch doorlopen van een aantal fasen in een organisatieontwikkelingsproces. Deze fasen zijn aan te duiden als:

 • vraagstellingsfase in de organisatie: voor welk probleem zoekt men een oplossing;
 • onderzoeksfase met dataverzameling, data-analyse en dialoog met betrokkenen, uitmondend in een probleemformulering;
 • action-planningsfase met korte en lange termijn perspectief;
 • implementatiefase;
 • institutionaliseringfase.

De tweede pijler van de opleiding wordt gevormd door de kenmerken van de lerende organisatie, zoals Peter Senge die heeft beschreven in zijn boek ‘De vijfde discipline’.
Het 'systeemdenken', als vijfde en bindende discipline en de daarvoor ontwikkelde methoden en instrumenten komen tijdens de opleiding uitgebreid aan de orde. Ook de andere vier genoemde disciplines: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visieontwikkeling, mentale modellen en teamleren vormen tijdens de opleiding kernbegrippen.

Onze werkwijze
De opleiding tot intern adviseur bij organisatieontwikkeling beslaat twaalf maanden. De opleiding bestaat uit:

 • twee driedaagse seminars (als start en als afsluiting);
 • drie tweedaagse seminars;
 • vijf supervisiebijeenkomsten in twee- of drietallen, waarin aandacht is voor persoonlijke groei en ontwikkeling;
 • (tijdens de opleiding wordt door deelnemers zelfstandig gewerkt aan een verandertraject binnen de organisatie);
 • minimaal drie intervisiebijeenkomsten met de helft van de leergroep;
 • zelfstudie.


Voor wie is de opleiding geschikt
Leidinggevenden, externe adviseurs, interne procesconsultants, die door de werkgever of directie zijn gevraagd om sturing te geven aan duurzame (interne) veranderingsprocessen binnen de eigen organisatie en vorm te geven aan structurele leerprocessen van de eigen professionals.

Kern- en gastdocenten
Het kernteam van deze opleiding wordt gevormd door docenten van de Stichting NOVO en Katholieke Pabo Zwolle. Daarnaast worden tijdens een aantal seminars gastdocenten/specialisten uitgenodigd voor verschillende onderwerpen. 

 

Studiebelasting en omvang van de opleiding
In de onderstaande tabel staan de contacturen, onderverdeeld in de werkbijeenkomsten, intervisie en supervisie, en de uren voor zelfstudie weergeven. De opleiding is verdeeld in drie periodes:

 • periode 1: werkbijeenkomst 1-2, 2 x intervisie, 1 x supervisie, toetsing
 • periode 2: werkbijeenkomst 3-5, 3 x intervisie, 1 x supervisie, toetsing
 • periode 3: werkbijeenkomst 6, 1 x supervisie en het eindexamengesprek

Studiebelasting en omvang vd NOVO opleiding

Kosten
De kosten voor een volledige opleiding, leidend tot een post-hbo-opleiding (twee seminars van drie dagen, drie seminars van twee dagen en supervisie), zijn € 5.610,- opleidingskosten en circa € 1.530,- verblijfskosten. De opleidingskosten zijn exclusief literatuur.

Planning
De opleiding start jaarlijks in september.
Zie hier het conceptrooster voor (2017-2018)

Aanvullende informatie
www.novo-procesbegeleider-phbo.nl
www.linqueconsult.nl

Registerleraar.nl

Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

3fBsS8eDwp

Diplomering, lerarenregister en schoolleidersregister. 
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma post-hbo NOVO. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.

Daarbij is deze opleiding officieel erkend door het Schoolleidersregister. 

SRPO     1


Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven met behulp van het inschrijfformulier.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten. 

NOVO logo                  Linque logo               logo KPZ