Missie
Magistrum is een samenwerkingsverband van vijf hogescholen die samen opleidingen verzorgen voor schoolleiders en andere leidinggevenden in het onderwijs. De missie van Magistrum is het versterken van onderwijskundig leiderschap. Deze missie en de daarbij passende invulling van management en leiderschap lopen als een rode draad door de verschillende opleidingen die door Magistrum worden aangeboden.

Magistrum:

  • Stemt haar opleidingen voortdurend af op actuele ontwikkelingen;
  • Speelt in op vragen en behoeften uit het werkveld en onderhoudt hiervoor nauwe contacten met besturen en schoolleiders;
  • Maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke theoriën en kennis op het gebied van management en schoolleiderschap;
  • Beschikt over een belangrijk netwerk van hoog gekwalificeerde kennisdragers zoals lectoren, verbonden aan hogescholen en universiteiten.

Visie op leiderschap
Magistrum hanteert de termen management en leiderschap als volgt: bij management wordt de nadruk gelegd op formele functies van leidinggevenden. Een manager is formeel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van anderen. Schoolleiders zijn formeel verantwoordelijk voor het werk van de leraren binnen hun organisatie. Het gegeven dat schoolleiders een managementfunctie vervullen maakt hen nog niet automatisch tot effectieve leiders. De kern van leiderschap is dat invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag van anderen en op processen in de organisatie. Uiteraard wordt van schoolleiders verwacht dat zij effectief leiderschap vertonen. Dat zij een managementfunctie vervullen geeft hen in principe het gezag om leiderschap uit te oefenen. Voorwaarde is dat zij dit gezag verdienen in de ogen van de leraren, de ouders en de leerlingen door dat gezag goed te gebruiken.

Onderwijskundig leiderschap
Onder onderwijskundig leiderschap verstaan we  al het leiderschap in en rond de school dat gericht is op het verbeteren van het onderwijsleerproces: het optimaliseren van de interactie tussen leerling en docent met als doel optimale leerresultaten. De opleidingen van Magistrum zijn gericht op het versterken van dit onderwijskundig leiderschap.

Nieuwe beroepsstandaard PO
Het takenpakket van de schoolleider is de laatste jaren steeds uitdagender geworden. Door beleidsmatige veranderingen, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, is het van belang dat (toekomstige) schoolleiders zich voortdurend professioneel ontwikkelen. Sinds 2013 is een nieuwe beroepsstandaard van kracht voor schoolleiders in het primair onderwijs*. Deze beroepsstandaard bestaat uit: een competentieprofiel, bekwaamheidseisen en eisen aan verdere professionalisering (onderhoudseisen). De standaard is gebaseerd op vijf kenmerken van effectief leiderschap die vertaald zijn naar vijf basiscompetenties.

 

Deze vijf aspecten van effectief leiderschap zijn:

  1. Werken vanuit een sterke visie
  2. Contextgebondenheid /omgevingsgerichtheid 
  3. Vanuit een onderwijskundige gerichtheid vormgeven aan organisatiekenmerken.
  4. Het toepassen van leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking en leren op alle niveaus binnen de organisatie, vanuit een onderzoekende houding
  5. Hogere orde denken

*zie verder www.schoolleidersregisterpo.nl

Magistrum en de nieuwe beroepsstandaard PO
Magistrum speelt in op veranderingen in de praktijk, op behoeften bij cursisten en hun werkgevers en op de eisen van het Schoolleidersregister. Zo is de doorlopende leerlijn van de opleiding Middenmanagement tot de masteropleiding MLE verder uitgewerkt. Op basis hiervan zijn de opleiding Vakbekwaam en de masteropleiding MLE beter op elkaar afgestemd en is het voortaan ook mogelijk de MLE modulair te volgen. De hierbij behorende vijf basiscompetenties vormen bij alle opleidingen de basis voor het Magistrum-competentieprofiel. In de Assessments die Magistrum uitvoert voorafgaan aan haar opleidingen, zijn de competenties op vier niveaus uitgewerkt.

Registratie in het Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO beheert vanaf 2013 het inschrijven, het registreren en het herregistreren van schoolleiders. Sinds juni 2013 kunnen (adjunct-) schoolleiders zich inschrijven in het register. Vanaf 2018 is registratie voor de schoolleider in de A- en D-schalen verplicht. De Magistrumopleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam (registerbekwaam) omvatten ieder 15 EC’s (European Credits). Samen maakt dit 30 EC´s, de eis om u als registerdirecteur (RDO) in het Schoolleidersregister te registreren. Met de opleiding Basisbekwaam(15 EC’s) kunt u zich registreren als adjunct-directeur (RADO).

SRPO vignet kleur basisregistratie

De opleidingen van Magistrum

Opleidingen van Magistrum