Achtergrond inleiding

In de post-hbo-opleiding Coach Onderwijsvernieuwing leiden we mensen op die een vernieuwing binnen de school van onderaf vorm kunnen geven en die samen met een team daadwerkelijk een verandering kunnen doorvoeren en borgen. Door een systematische aanpak en coaching op de werkvloer kan er met succes gewerkt worden aan een duurzame verbetering van het onderwijs binnen de school.

Inhoud en programma van de opleiding
We onderscheiden in de opleiding twee leerjaren, een basisjaar en een topjaar. Het basisjaar is vooral gericht op de ontwikkeling van visie op goed onderwijs, professioneel leiderschap en onderzoekmatig werken. Het theoretisch aanbod bestaat uit vernieuwende onderwijsconcepten, opvattingen over het leren van kinderen en theorie over veranderingsprocessen. In het topjaar gaat de deelnemer daadwerkelijk aan de slag met het invoeren van een vernieuwing in de eigen school. In dit jaar kunnen cursisten een specifiek uitstroomprofiel kiezen.  

Daadwerkelijke vernieuwingen binnen een school komen tot stand door samen met het team op een onderzoekmatige manier te werken. Om leiding te kunnen geven aan dit vernieuwingsproces zijn voor de opleiding Coach Onderwijsvernieuwing een aantal  competenties opgesteld, te weten:

  • innoveren;
  • resultaatgericht zijn
  • samen leren
  • ontwikkelen van professionele identiteit
  • onderzoekmatig werken


Onze werkwijze
De opleiding is verdeeld in drie perioden. Het eerste jaar is verdeeld in twee perioden van elk vier bijeenkomsten. Het tweede jaar vormt de derde periode. Elke periode wordt afgesloten met een toetsing. Door de hele opleiding heen worden intervisiebijeenkomsten van elk twee uur ingepland. Deze intervisiebijeenkomsten vormen een onderdeel van een cursusdag. Zoals in het de formele beschrijving en in het opleidingskader al is aangegeven, vormen het werken vanuit een visie, coachingsvaardigheden en het onderzoekmatig werken met een schoolteam de kern van de opleiding. Elk van deze onderdelen zal in een van de perioden centraal staan.

Voor wie is de opleiding geschikt
In het topjaar besteden we aandacht aan het uitbouwen en verder concretiseren van de schoolvisie. Dit betekent dat cursisten voor een specifiek uitstroomprofiel kunnen kiezen als Jenaplan, dalton of OGO, maar natuurlijk mag er ook worden uitgegaan van de visie van de eigen school, wanneer dit geen vernieuwingsschool is. 

De post-hbo-opleiding Coach Onderwijsvernieuwing leidt op voor een middenkaderfunctie en is bedoeld voor leraren in het basis- of voortgezet onderwijs, bouwcoördinatoren of intern begeleiders en medewerkers in brede school/integraal kindcentrum.

Kern- en gastdocenten
Ria Colenbrander
Daphne Duijvesteijn

Studiebelasting en omvang van de opleiding
De opleiding duurt in totaal twee jaar. In het eerste jaar worden acht bijeenkomsten van zes uur gepland; verdeeld over twee perioden van vier bijeenkomsten. In het tweede jaar worden er zeven bijeenkomsten gepland. Verdeeld over beide jaren wordt acht keer tijd ingeruimd voor intervisie. 

Binnen de opleiding wordt er gewerkt met thema’s. In een bijeenkomst kan aan meerdere thema’s worden gewerkt. 

In het eerste jaar is 90 uur zelfstudie: literatuurstudie, voorbereiding, uitvoeren (praktijk)opdrachten, eindopdracht, onderzoek. In het tweede jaar is dit 70 uur.

Kosten
€ 3.330,- (inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het post-hbo register en exclusief catering en literatuur)

Planning
De opleiding start jaarlijks in september bij voldoende deelname. Het betreft in totaal vijftien opleidingsdagen van vijf uur.

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de deelnemer het diploma post hbo Coach Onderwijsvernieuwing. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.  

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

c5OjFdDNyo

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.


Aanvullende informatie

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000,-  betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt) . Voor meer informatie zie bijlage van de belastingdienst.