Achtergrond inleiding

De maatschappij van nu verandert. Jenaplanscholen zijn gericht op de toekomst en veranderen mee, zodat ze antwoord kunnen blijven geven op wat kinderen straks nodig hebben. Werken op een jenaplanschool stelt daarom ook specifiek pedagogische, didactische en organisatorische eisen aan leraren. Hoe gaat u om met een stamgroep? Hoe kijkt u aan tegen verschillen tussen kinderen? Wat is de essentie van wereldoriëntatie volgens Jenaplan? Hoe zorg je voor kinderen die zijn toegerust op hun toekomst? De uitvoering van deze tweejarige opleiding is in handen van door de NJPV-gecertificeerde KPZ-docenten.

Indeling vanuit de jenaplankernkwaliteiten is leidend voor de opleiding, waarbij thema’s gecombineerd kunnen worden of gekoppeld kunnen zijn aan andere jenaplankernkwaliteiten. Binnen het jenaplanconcept staat het kind centraal, omdat het in eerste instantie een pedagogisch concept is. De jenaplankernkwaliteiten zijn doelstellingen voor kinderen, waarbij de stamgroepleider een leer-en werkomgeving creëert waarbinnen de kinderen in staat gesteld worden om deze doelen te bereiken. In de opleiding zit een groot aantal vaste onderdelen; zaken waar iedereen van op de hoogte moet zijn. Daarnaast wordt er uitgegaan van de ontwikkelbehoefte van de groep, of de individuele stamgroepleider.

Onderdelen die zeker aan de orde komen: werken met heterogene groepen, ritmisch weekplan, pedagogische grondhouding, wereldoriëntatie, gesprek-spel-werk-viering-innerlijke basisactiviteit,  zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren, levend leren, betekenisvol onderwijs, gebruik maken van de actualiteit, kunstzinnige vorming, theorie en achtergronden en groepsprocessen-groeperingsvormen.

Inhoud en programma van de opleiding 
De opleiding biedt het totale spectrum van het jenaplanconcept (zoals verwoord in competenties), waardoor cursisten beter toegerust zijn voor de uitvoering van het stamgroepleiderschap. Om dit te kunnen realiseren werken de stamgroepleiders de verschillende hieronder genoemde thema’s uit.

 • Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.
 • Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten
 • Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
 • Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
 • Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.
 • Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
 • Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren. 
 • Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 
 • Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
 • Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
 • Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe
 • Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.


Onze werkwijze
De opleiding voor het Jenaplandiploma bestaat uit een algemeen basisprogramma en een meer gedifferentieerd traject met ruimte voor individuele onderdelen. Je leert vanuit de theorie en de context van uw dagelijkse praktijk opnieuw naar je werk te kijken, gelet op de jenaplankernkwaliteiten, de competenties en de jenaplanvaardigheden. Je formuleert je eigen leervragen, die zowel betrekking hebben op je individuele beroepsontwikkeling als op de ontwikkeling van de praktijk op uw eigen school. Tijdens dit traject bezoeken we verschillende Jenaplanscholen. Van en met elkaar leren staat centraal. Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op dat mede de basis vormt van de opleiding en je houdt een portfolio bij.

Voor wie is de opleiding geschikt
De opleiding is gericht op leraren die werkzaam zijn of willen zijn in het Jenaplanonderwijs.

Kern- en gastdocenten
Alle kerndocenten zijn gecertificeerde NJPV-opleidingsdocenten.

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Er zijn vijftien bijeenkomsten van zeven uur met een totale studiebelasting van 200 uur. 
Een volledige jenaplanopleiding leidt tot het jenaplandiploma met een studieomvang van acht EC (European Credits).

Kosten
€ 3.330,- (inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het post-hbo register en exclusief catering en literatuur)

Planning
De opleiding start jaarlijks in september.

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma post-hbo Jenaplanonderwijs en een NJPV-diploma. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo-opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.  

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

sJHGqm73Wd

 

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000,- betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt) . Voor meer informatie zie bijlage van de belastingdienst.