Achtergrond inleiding

Wetenschap en technologie is overal om ons heen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en verspreiden zich razend snel door het gebruik van sociale media.

Kinderen zijn gespitst op nieuwe dingen. Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden die de kinderen van nu straks nodig hebben. Het onderwijs moet én kan daar ruimte voor bieden en vraagt om leraren die W&T-onderwijs kunnen geven. Binnen deze opleiding wordt je hiervoor opgeleid.

Bij W&T gaat het zowel om de didactische aanpak, als ook om de samenwerking met de omgeving en de vakinhoud. Het meest typerende is de bijbehorende manieren van denken. In plaats van alleen de inhoud gaat het voornamelijk om onderzoekend en ontwerpend leren. Onderzoekend en ontwerpend leren wordt vaak ingezet binnen het wetenschaps- en techniekonderwijs, maar de werkvormen zijn ook heel geschikt om in andere lessen te gebruiken, bijvoorbeeld bij de zaakvakken en binnen het rekenonderwijs. Onderzoekend en ontwerpend leren zijn didactische werkvormen voor het stimuleren en ontwikkelen van een wetenschappelijke houding bij kinderen. Onderzoekend leren is gericht op het onderzoeken van aanwezige objecten en verschijnselen, terwijl bij ontwerpend leren het bedenken en maken van een product centraal staat. Bij deze vormen van leren, werken kinderen als onderzoeker en ontwerper. Daarbij ontwikkelen ze met elkaar en met hulp van de leerkracht hun begrip van concepten uit de wereld om hen heen.

Doel van de opleiding 

  • Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk en je kunt voorstellen maken voor het pedagogisch didactische beleid ten aanzien van Wetenschap en techniek, onderzoekend leren en ontwerpend leren in de klas en in de school. Ook kun je de leerlijn Wetenschap en Technologie vormgeven binnen het curriculum van de basisschool. Je bent in staat om op basis hiervan collega’s te inspireren en te coachen.
  • Je verzorgt in verschillende groepen Wetenschap en Technologie-activiteiten als specialist en assisteert of coacht collega’s met behulp van onderzoekend en ontwerpend leren.
  • Je bent de gangmaker, inspirator, coach, voorloper en combineert diverse hulpbronnen voor W&T onderwijs zoals ouders, contacten met kenniscentra, universiteiten en participeert binnen regionale samenwerkingsvormen. Je neemt initiatieven naar het bedrijfsleven en omgeving om ondernemend leren bij de kinderen te bevorderen.


Deelnemers kunnen aan het einde van de opleiding:

  • Uitdagend wetenschap- en technologie-onderwijs organiseren in de eigen klas en integreren met andere leergebieden, bv Wetenschap en Technologie gebruiken als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde en andere (zaak)vakken.
  • Schoolbeleid formuleren ten aanzien van Wetenschap & Technologie-onderwijs op de basisschool.
  • Collega’s ondersteunen, coachen en inspireren met Wetenschap & Technologie-activiteiten.
  • Ondernemend leren bij kinderen bevorderen, door een netwerk in de (nabije) schoolomgeving op te bouwen.


Inhoud en programma van de opleiding
De opleiding is onderverdeeld in vier periodes. Binnen deze periodes komen verschillende thema’s aan bod waaronder verschillende ontwikkelingsgebieden en doorgaande leerlijnen, ontwikkeling van de visie en curriculum binnen de basisschool.

In periode 1 gaat het over de rol van expert, Onderzoekend Leren, Ontwerpend Leren en vormgeven van de visie en inhoud binnen de basisschool. Na afloop van een periode volgt er een intervisiebijeenkomst in combinatie met een leerteam van zes tot acht deelnemers. De periode wordt afgesloten met het ontwerpen van een eigen lessenserie.

In periode 2 wordt ingegaan op wetenschap en technologie voor jongere en oudere kinderen. In deze periode wordt ook gewerkt aan het verder ontwikkelen van de visie, doelstellingen van W&T op de basisschool en het starten met het opstellen van een verbeterplan. Deze periode wordt afgesloten met een presentatie.

In periode 3 ligt de nadruk op het vormgeven van wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpen leren binnen andere vakken. Deze periode zullen de lessenserie en verbeterplan verder vormgegeven worden. In deze periode komt de schoolomgeving duidelijk in beeld.

 

Periode 4 is gericht op het integreren en verbinden van W&T aan taalontwikkeling en rekenen. In de laatste periode wordt dit afgerond met een definitief visie- of verbeterplan, ontwikkelingslijn in het curriculum, een afgeronde lessenserie en een portfolio. Tevens zal in periode 4 de rol als coach en begeleider van collega’s uitgebreid aan de orde komen. Iedere periode zal worden afgesloten met een intervisiebijeenkomst en een leerkring onder begeleiding van een kerndocent.

Onze werkwijze
De post-hbo-opleiding sluit aan op de dagelijkse praktijk in de klas en in de school. Vanuit de school komen vragen; vanuit de opleiding neemt de student inzichten en ideeën mee terug naar de school. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dit examen is een individueel eindgesprek met de kerndocent en een gecommitteerde uit het werkveld. Om te mogen deelnemen aan het examen, moet een student een portfolio opstellen

Voor wie is de opleiding geschikt
Leraren basisonderwijs die vorm willen geven aan Wetenschap en Technologie, ontwerpend en onderzoekend leren in de klas en of basisschool.

Kern- en gastdocenten

Ron Meijer, Hogeschooldocent
Petra Hendrikse, Hogeschooldocent
Immy Borg, Hogeschooldocent Natuur & techniek
Jeffrey van Welsen, Hogeschooldocent Rekenen/Wiskunde

Studiebelasting en omvang van de opleiding
De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast zijn er vier intervisiebijeenkomsten en leerkringen. De totaal is de studiebelasting 200 uur.

Kosten
€ 2.480,- exclusief literatuur en catering.

Planning
De opleiding start jaarlijks in september. De opleiding vindt plaats op woensdagen van 15.00 uur tot 19.00 uur, inclusief diner.

Klik hier voor het conceptrooster

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Wetenschap en technologie code p6MoemazgQ

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Aanvullende informatie

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het
diploma post-hbo Onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.