Achtergrond inleiding

Als coördinator rekenen bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in je school. In deze opleiding ontwikkel je kennis, kunde en vaardigheden die je kunt inzetten ter versterking van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. De thema’s in de opleiding betreffen het reken-wiskundeonderwijs aan 4-14 jarigen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Doel van de opleiding
Deze gecertificeerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme). Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding ook aan op actuele ontwikkelingen als:

 • de referentieniveaus rekenen
 • resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten
 • de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs
 • het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)
 • bovenpresteerders in de reken-wiskundeles
 • passende perspectieven rekenen 


Als coördinator bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. Door deze taak te vervullen – en de opleiding te volgen – komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als:

 • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs.


Inhoud en programma van de opleiding
Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op je eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als coördinator rekenen op de volgende terreinen:

 • gecijferdheid
 • vakdidactiek
 • collegiale consultatie
 • onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid


In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school of binnen het bestuur?

In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid? Welke relatie heeft het rekenbeleid van mijn school met het beleid en aandacht voor rekenen-wiskundeonderwijs op stichtingniveau?

Onze werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis overgedragen en geleerd met en van elkaar. Ook worden er vaardigheden getraind en zal er veel ruimte zijn voor de inbreng vanuit de eigen onderwijspraktijk. Naast het aanbod wordt er op deze manier maatwerk verzorgd afgestemd op de vragen van de deelnemers.

Voor wie is de opleiding geschikt
Leraren basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, bouwcoördinatoren en intern begeleiders.

Docenten
Belinda Terlouw
Maaike Verschuren

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Studiebelasting: 200 uur (incl. vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Kosten
De kosten bedragen € 2460,- exclusief studiemateriaal.

 

Literatuurlijst

 • Rekenen-wiskunde in de praktijk Kerninzichten van Wil Oonk e.a. ISBN 978900177096-9
 • Protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie van Mieke van Groenestijn e.a. BAO SBO SO ISBN 9789023247630
 • Passende Perspectieven Rekenen Wegwijzer en Overzichten van leerroutes van SLO (downloadbaar)

Planning
De opleiding start bij voldoende deelname vanaf september 2017. De lesdagen zijn van 15.00-19.00 uur, inclusief diner.

Aanvullende informatie
Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. BAO BSO SO. M. van Groenestijn, C. Borghouts & C. Janssen. ISBN 978-90-23-24763-0 (kosten: € 29,95)
Abonnement op Volgens Bartjens, aanmelden via www.volgens-bartjens.nl (kosten: Volgens Bartjens Particulier abonnement (€ 41,00)

Wij zijn van mening dat de serie Tussendoelen Annex Leerlijnen, van het Tal-team, uitgegeven door Noordhoff Uitgevers in de boekenkast van iedere basisschool moet staan. Vandaar dat wij de volgende boeken sterk aanbevelen:

 • Rekenen met hele getallen op de basisschool, vanaf 1e druk 2010. A. Veltman en M. Van den Heuvel-Panhuizen. ISBN 978-90-01-76509-5 (€43,50)
 • Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen, vanaf 1e druk 2006, ISBN 978-90-01-85106-1 (€34,75)
 • Jonge kinderen leren meten en meetkunde, vanaf 1e druk, 2004, ISBN 978-90-01-85102-6 (€38,25)
 • Meten en meetkunde in de bovenbouw, vanaf 1e druk, 2007, ISBN 978-90-01-85108-8 (€38,25)


Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de deelnemer het diploma post-hbo Coördinator Rekenen. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland. 

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Cooerdinator Rekenen code KvkA7vkrtM

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 2015-2016
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000  betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.