Algemeen
Wat moet onze school met dyscalculie? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit? Als Coördinator Rekenen kun je antwoord geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

Inhoud
In de post-hbo-opleiding Coördinator Rekenen is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

In de opleiding is daarnaast veel aandacht voor taken als:

  • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs
  • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen
  • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde
  • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde
  • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs 

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake plaats. Gedurende het schooljaar zijn er 15 bijeenkomsten, een voortgangsassessment en een eindassessment. Iedere bijeenkomst heeft een inhoudelijk thema. De thema’s richten zich in de eerste helft van de opleiding op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. 

De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de hele school.

Centrale vragen zijn dan:

  • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
  • Hoe kan ik hen ondersteunen?
  • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs?
  • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
  • Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Voor wie
Leraren (speciaal) basisonderwijs

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6)

Docenten
Belinda Terlouw

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Studiebelasting: 200 uur (incl. vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Kosten
De kosten bedragen € 2460,- exclusief studiemateriaal.

Planning
De opleiding start bij voldoende deelname vanaf september 2017. De lesdag is woensdagmiddag. 

Klik hier voor het conceptrooster (2017-2018)

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Cooerdinator Rekenen code KvkA7vkrtM

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

De post-hbo-opleiding tot Coördinator Rekenen is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme).

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk! Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000  betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.

Netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten voor Rekencoördinatoren

Wilt u zich aanmelden voor de Netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten 2017-2018? Klik hier voor het aanmeldingsformulier