Achtergrond inleiding

Wil jij je verder verdiepen in het oudere kind? Hoe zit het met de ontwikkeling van het brein en welke invloed heeft dat op het leren? Kun je dat beïnvloeden? En hoe dan? Allemaal vragen die in de bovenbouw spelen.

Onderwijs aan het oudere kind vraagt om een specifieke focus. Het oudere kind ontwikkelt zich op een eigen manier, beïnvloed door factoren als motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen. Een uitdagende leeromgeving heeft natuurlijk ook een (positieve) invloed op het zich  ontwikkelende oudere kind. In die leeromgeving past een leerkracht die toegerust is met sterke communicatieve vaardigheden, ruime kennis van doorgaande leerlijnen en tevens kennis van leerinhouden in het voortgezet onderwijs. Een docent die weet te stimuleren op het gebied van sociale participatie en die kennis van zaken heeft op het gebied van schooladvisering.

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op specifieke kenmerken van (pre)pubers en belangwekkende aspecten die tegemoet komen aan de behoeften en leerkenmerken van deze kinderen. Met deze opleiding beogen we de professional uit te rusten met die competenties, vaardigheden en kennis waarmee hij een specialist is op het gebied van begeleiden, onderwijzen en het kennen van het oudere kind. De benodigde vaardigheden worden nauwgezet en in relatie tot de praktijk uitgewerkt.

Doel van de opleiding
Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het oudere kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk en je kunt voorstellen maken voor het pedagogisch didactische beleid ten aanzien van deze doelgroep. Ook ken je de leerlijnen en weet je hoe de ontwikkelingen van de leerling kunt observeren en registreren. Je bent in staat om op basis hiervan de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs te optimaliseren.  

Inhoud en programma van de opleiding
De opleiding is onderverdeeld in vier periodes. Binnen deze periodes komen verschillende thema’s aan bod, waaronder verschillende ontwikkelingsgebieden en doorgaande leerlijnen specifiek gericht op het oudere kind, groepsdynamiek en groepsdruk, de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden door het oudere kind en daarnaast de opkomst en invloed van de nieuwe media. Het programma wordt gekenmerkt door een inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende programmaonderdelen gericht op het oudere kind. Zowel binnen als buiten het reguliere onderwijsaanbod, vindt een sterke theorie-praktijk koppeling plaats door stage, gastsprekers en schoolbezoeken.

In de eerste periode wordt een verdiepingsslag op het gebied van het oudere kind gemaakt. Inhoudelijke thema’s zijn hierbij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, identiteitsontwikkeling, groepsdynamiek en pedagogisch-didactische aspecten.

In de tweede periode ligt de focus op leerkrachtvaardigheden, de verschillende rollen van de leraar, leerstrategieën en de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. In periode drie kan de deelnemer naast het volgen van een standaardprogramma met thema’s als referentieniveaus en opbrengstgericht werken, kiezen voor verdieping op taal, rekenen, mens & maatschappij of Engels. Deze verdieping krijgt verder vorm in periode 4, waarbij de deelnemer ook de mogelijkheid krijgt het onderzoeksverslag verder uit te werken en af te ronden. Bovendien zal het portfolio gevuld worden. Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. 

Doelen
De algemene doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • visies op onderwijs aan het oudere kind;
 • competenties op het gebied van identiteitsontwikkeling;
 • de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het oudere kind;
 • leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het oudere kind;
 • passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch-didactische benadering van het oudere kind);
 • competenties op het gebied van coaching;
 • competenties op het gebied van onderzoek.

Onze werkwijze
De post-hbo-opleiding Specialist Oudere Kind sluit aan op de dagelijkse praktijk in de klas en in de school. Vanuit de school komen vragen; vanuit de opleiding neemt de student inzichten en ideeën mee terug naar de school. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dit examen is een individueel eindgesprek met de kerndocent en een gecommitteerde uit het werkveld. Om te mogen deelnemen aan het examen, moet een student een portfolio opstellen met daarin:

 • het kind-profiel (met een voldoende afgerond);
 • een verslag over een gerelateerde praktijksituatie een verantwoording gegeven ten aanzien van de vooruitgang van de student op het gebied van de verschillende competenties gericht op het oudere kind (met een voldoende afgerond);
 • de verantwoording, evaluatie en beelden van de presentatie;
 • het onderzoeksverslag van het literatuuronderzoek (met een voldoende afgerond);
 • de inhoud van het portfolio dient als bewijsmateriaal voor het behalen van de competenties.

Voor wie is de opleiding geschikt
Leerkrachten bovenbouw basisonderwijs, docenten speciaal (voortgezet) onderwijs met een relevante hbo-opleiding (pabo, pedagogiek, enz.). De specialist oudere kind is hiermee dan ook bij uitstek geschikt voor een taak als bijvoorbeeld bovenbouwcoördinator op een basisschool. Ook kan hij als een belangrijk aanspreekpunt fungeren, in de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen.

Kern- en gastdocenten
Edith ten Berge, hogeschooldocent Katholieke Pabo Zwolle
Hugo van den Ende, hogeschooldocent Katholieke Pabo Zwolle
Kelly Meusen, hogeschooldocent Avans
Koen Luijs, hogeschooldocent De Marnix
Nicole Poulussen, hogeschooldocent Avans

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Het totaal aantal contacturen bedraagt 124, de zelfstudie bedraagt 100 uur en de praktijkcomponent c.q. stage is 320 uur. Een totale studiebelasting van 544 uur.
In periode 1 en 2 zijn er 3 cursusdagen. De contactgebonden uren zijn 18 uren, er is 1 uur intervisie, 15 uur leerteamtijd, 25 uur zelfstudie en 80 uur stage.
In periode 3 en 4 zijn er 2 cursusdagen. De contactgebonden uren zijn 12 uren, er is 1 uur intervisie, 15 uur leerteamtijd, 25 uur zelfstudie en 80 uur stage.

Kosten
€ 2.480,- exclusief literatuur en catering.

Planning
De opleiding start jaarlijks in september. De opleiding vindt plaats op woensdagen van 15.00 uur tot 19.00 uur, inclusief diner.
Klik hier voor het Conceptrooster

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Oudere Kind code PkTpAg59uz

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1

 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 2015-2016
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Aanvullende informatie

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma post-hbo Specialist Oudere Kind. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.