Achtergrond inleiding

De opleiding Taalcoördinator heeft tot doel leraren uit de basisschool te scholen voor de taak van taalcoördinator binnen de school of bestuur. 

Doel van de opleiding
Als coördinator bewaak en bevorder je de kwaliteit van het taalonderwijs in brede zin. Een taalcoördinator informeert collega’s over de laatste ontwikkelingen op het gebied van taal en taalonderwijs, inspireert met nieuwe ideeën en materialen en ondersteunt collega’s in hun dagelijkse onderwijs in het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs. Bovendien stelt een taalcoördinator een beleidsplan op, op basis waarvan de kwaliteit van het taalonderwijs kan worden verhoogd.

De opleiding tot Taalcoördinator omvat inhouden en didactiek van de verschillende taaldomeinen – mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalbeschouwing (waaronder woordenschat) – en legt de verbinding tussen taal en andere vakgebieden, zoals wereldoriëntatie. Goed taalonderwijs is gebaseerd op de pijlers van interactief taalonderwijs. Tijdens de opleiding leer je hoe je je collega’s ondersteunt en begeleidt bij het vorm- en inhoud geven van interactief taalonderwijs. Daarnaast wordt in de opleiding aandacht besteed aan taalbeleid en het opstellen van een taalbeleidsplan samen met het schoolteam. 

Inhoud en programma van de opleiding
Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het taalonderwijs op je eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als coördinator taal op de volgende terreinen:

  • vakinhoud
  • vakdidactiek
  • collegiale consultatie
  • onderzoek en ontwikkeling van taalbeleid

In het eerste deel van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de vakdidactische en vakinhoudelijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school of binnen het bestuur?

Wat verderop in de opleiding blijft vakdidactiek een belangrijke pijler van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en taalbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: Wat hebben mijn collega´s nodig om hun taalonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor gefundeerd, interactief taalonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder taalbeleid? De opleiding is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO).

Onze werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis overgedragen en geleerd met en van elkaar. Ook zal er veel ruimte zijn voor de inbreng vanuit de eigen onderwijspraktijk.

Voor wie is de opleiding geschikt
Leraren basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, bouwcoördinatoren en intern begeleiders.

 

Samenwerking
De opleiding wordt bij voldoende deelname gestart in september 2017

Studiebelasting en omvang van de opleiding
Studiebelasting: 200 uur (incl. 15 bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Kosten
De kosten bedragen € 2460,- exclusief studiemateriaal.

Locatie
KPZ

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen KPZ 2015-2016
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Cooerdinator Taal code 56iEviN7fB

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1