Achtergrond inleiding

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Goed bewegingsonderwijs levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen. Daarom hebben OCW en de PO-Raad in het bestuursakkoord in 2014 de doelstelling opgenomen dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde leraar.

Volgens de wetgeving is een leraar bevoegd les te geven in het vak bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding aan de groepen 3 tot en met 8 in het primair onderwijs als hij of zij afgestudeerd is na 2005 en in het bezit is van de Post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs. De Post-hbo-opleiding bestaat uit drie blokken.

Doel van de opleiding 
De opleiding heeft als doel om bevoegde leraren op te leiden voor het vak Bewegingsonderwijs. De opleiding is bedoeld voor leraren uit het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak Bewegingsonderwijs van groep 3 t/m 8. Ook leraren die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud kunnen de leergang volgen.

Visie
Ons uitgangspunt bij de leergang bewegingsonderwijs is kinderen op een veilige en adequate manier kunnen begeleiden. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat kinderen elkaar bewegend ontmoeten en dat de pedagogische invalshoek van groot belang is. Elke kind moet zich veilig voelen en voor elk kind moet er een plekje zijn bij bewegingsonderwijs ongeacht je vaardigheden. We vinden het van belang dat kinderen zich gezien voelen, competent voelen zodat we ze kunnen voorbereiden op een levenslang bewegen. We willen een hier een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde levensstijl van kinderen. 

Inhoud en programma van de opleiding
De post-hbo-opleiding bestaat uit drie blokken. Elk blok levert een deelcertificaat op. De drie deelcertificaten samen leveren de volledige landelijke bevoegdheid voor bewegingsonderwijs in alle groepen van de basisschool op. De inhoud van de post-hbo-opleiding is in 2012 bijgesteld op basis van de kennisbasis Bewegingsonderwijs. De inhoud van de verschillende blokken, leerdoelen, beschrijving van de modules, certificeringseisen en bijbehorende formulieren en format zijn vastgelegd in de studiematerialen.

Blok 1    Aanbieden van activiteiten
In dit eerste blok gaat het om een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten. Deze activiteiten moeten aan kinderen van uiteenlopende leeftijdsgroepen op verschillende wijze worden aangeboden en georganiseerd. Het gaat er daarbij om dat er logische volgorde  (leerlijnen) bestaan die op vak-theoretische inzichten zijn gebaseerd.

Blok 2    Begeleiding en leerhulp
Het gaat in dit blok vooral om de kennis en het inzicht om op basis van gerichte observaties tot een gedifferentieerd aanbod (differentiatie) kunnen komen. Welke leerdoelen stel je en welke leerhulp kun je binnen bewegingssituaties bieden. Er is aandacht voor ongevallen en veiligheid in de gymzaal (EHBO).

Blok 3    Maatwerk en visie
Het vakspecifieke karakter van bewegingsonderwijs op conceptueel niveau komt aan bod; tevens wordt het verband met les- en periodeplanning aangegeven. Bewegingsonderwijs wordt in relatie gebracht met andere onderwijsdomeinen. In dit blok moet in de afsluitende stage het bewijs van vakbekwaamheid daadwerkelijk worden aangetoond. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan de orde: het buiten de methode om kunnen ontwerpen van bewegingsonderwijsactiviteiten; vakinhoudelijke zorgverbreding en ‘hoogbegaafde’ bewegers in groep 8. Voor ieder van de zestien modulen zijn leer- (en toets)doelen geformuleerd; die zijn opgenomen in de afzonderlijk studiehandleidingen, gerangschikt per blok van de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs. Deze leer(en toets)doelen zijn afgeleid van de certificeringseisen, die genoemd worden in de studiehandleidingen. Het traject levert in totaal de drie deelcertificaten op die leiden tot de bevoegdheid.

Voor wie is de opleiding geschikt
Alle leraren van groep 1 tot en met 8 die in het bezit zijn van een pabo-diploma (met bevoegdheid bewegingsonderwijs groep 1 en 2) en affiniteit hebben met het vak bewegingsonderwijs.

Docenten
Wilbert Broekhuizen
Frank Salet

Studiebelasting en omvang van de opleiding

Studiebelasting en omvang opleiding bewegingsonderwijs.

Overzicht van studiebelasting per blok en per module

Overzicht studiebelasting per blok en per module bewegingsonderwijs

 

 

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 1045,- per blok (vanaf jan. 2017). Voor de post-hbo-opleiding is een beurs beschikbaar. Lees hieronder meer over de subsidie opleiding bewegingsonderwijs.

Praktische informatie

 • Bewegingsonderwijs bestaat uit drie blokken van elk een half jaar.
 • Instroommomenten 2017:
  • Blok 1A start september 2017 (wo.av. 17.30-21.00 uur) ('vol')
  • Blok 1B start september 2017 (do.av. 18.00-21.30 uur) ('vol')
  • Blok 1C start september 2017 (di.av. blok 1 in 1 schooljaar, blok 2 en 3 in 1 schooljaar) ('vol')
  • Blok 2A start september 2017 (do.av. 17.30-21.00 uur) ('vol')
  • Blok 2B start september 2017 (wo.mi. 15.00-18.00 uur) ('vol')
  • Blok 2C start september 2017 (wo.mi. 14.00-17.30 uur) ('vol')
  • Blok 3A start september 2017 (di.av. 18.00-21.30 uur) ('vol')
  • Blok 3B start september 2017 (di.av. 17.30-21.00 uur) ('vol')
  • Blok 3C,start september 2017 (wo.av. 17.30-21.00 uur) ('vol)
 • Toelating: In bezit van afgerond pabo-diploma (instromers van blok 2 en 3 moeten in het bezit zijn van de deelcertificaten van blok 1 en/of blok 2).
 • De opleiding is CPION geregistreerd.

Aanmeldingen worden van 21 augustus 2017 weer in behandeling genomen. 


Planning
De opleiding start jaarlijks in september en februari. 


Vraag en antwoord

Klik hier voor de vraag en antwoordpagina van de opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het post-hbo diploma Bewegingsonderwijs. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland. 

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Bewegingsonderwijs code WbfgFWnaaf

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma post hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

1


Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail ons.

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen 
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Bijscholen?
Klik hier voor meer informatie over bijscholing bewegingsonderwijs

Bijzonderheden

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs
Sinds 2000 leidt het afronden van de Pabo alleen tot een bevoegdheid voor het geven van gym aan de groepen 1 en 2. Voor de overige groepen is een aanvullende kwalificatie vereist via de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Om ervoor te zorgen dat meer lessen voor bewegingsonderwijs gegeven worden door vakleerkrachten en door breed bevoegde leraren is het nu mogelijk dat leraren po met subsidie de leergang bewegingsonderwijs kunnen doen door een apart hoofdstuk in de regeling Lerarenbeurs op te nemen onder de noemer ‘subsidie opleiding bewegingsonderwijs’ met eigen voorwaarden. De Lerarenbeurs blijft hierdoor exclusief voor bachelors en masters. Net als met de Lerarenbeurs wordt de subsidie aangevraagd door de leraar zelf. Voor de kosten is een apart budget beschikbaar voor het opleiden van 3.500 leraren. Aanvragen kan vanaf 1 juli 2015 (het gehele jaar door). Kijk voor meer informatie op www.duo.nl