Achtergrond inleiding

Wil je het onderwijs op je school verbeteren en vernieuwen? Wil je daarin een voortrekkersrol vervullen? Dan is deze master dé opleiding voor jou! De Master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd hbo master voor excellente leerkrachten die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang brengen en implementeren. Zij doen dit in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) met als afsluiting de graad Master Leren en Innoveren.

Doel van de opleiding Master Leren en Innoveren
De Master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd hbo master voor excellente leerkrachten die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang brengen en implementeren. Zij doen dit in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

Wat kunt u met de Master Leren en Innoveren?

• Je bent in staat om in jouw eigen schoolorganisatie vernieuwingen en verbeteringen te initiëren.
• Je kunt data verzamelen en op basis van onderzoek een plan van aanpak maken.
• Je kunt het veranderingsplan uitwerken en samen met collega’s uitvoeren.
• Je kunt het managementteam adviseren op het gebied van innovatie.

Nieuwe ontwikkelingen worden zowel enthousiast ingezet als doorgezet!

Inhoud en programma van de opleiding
In de masteropleiding Leren en Innoveren staan drie programmalijnen centraal:

• leren en innoveren;
• onderzoek als innovatiestrategie;
• professionele identiteit.

 Inhoud en programma vd opleiding MLI.

In het eerste jaar komen de drie programmalijnen vooral theoretisch aan bod. Daarnaast oefent de student zich in verschillende onderzoeksvormen.  In het tweede jaar gaat de student vooral met onderzoek in de praktijk aan de slag en staan de uitvoering en verslaglegging van twee onderzoeksprojecten centraal. Het eerste project is een onderzoek naar de context van de school waarin de student werkzaam is. Het tweede project betreft een collectief praktijkonderzoek in de school van de student. Daarnaast verdiepen de studenten hun theoretische kennis over collectief praktijkonderzoek en verwerven ze kennis over de context van scholen. Het zwaartepunt ligt echter bij het collectief praktijkonderzoek.

Onze werkwijze
Leren en Innoveren sluit aan op de dagelijkse praktijk in de klas en in de school. Vanuit de school komen vragen; vanuit de opleiding neemt de student inzichten en ideeën mee terug naar de school. Onderzoek op de eigen werkplek vormt het begin van vernieuwingen in de school. De Master Leren en Innoveren is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de opleiding werkt de student met vragen, dilemma’s en cases uit de eigen werkpraktijk gebaseerd op onderwijsvernieuwing. Met medestudenten vormt de student een professionele leergemeenschap. Er zijn hoorcolleges en werkcolleges, leergroepen en er zijn individuele tutorgesprekken. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Voor wie is de opleiding geschikt
De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om excellente leerkrachten (talentvolle, ambitieuze leraren) verder te professionaliseren. Zij vervullen als ‘teacher leaders’ in hun eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Deze vernieuwingen kunnen op elk niveau plaatsvinden: in de eigen klas, op afdelings- of organisatieniveau.

Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

 1. ten minste een afgeronde hbo-opleiding voor het onderwijs;
 2. ten minste twee jaar werkervaring als leraar, met een taakomvang van 0,5 fte;
 3. je hebt een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek;
 4. de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond. 

Kern- en gastdocenten
Opleidingsmanager: Thérèse Schellekens

Studieleider (Academic Director)
Dr. Ellis van Dam, Hogeschooldocenten, Senior Consultant LinQue Consult | kerndocent NOVO
Dr. Wenckje Jongstra, Hogeschooldocent Katholieke Pabo Zwolle

Kerndocenten/lectoren
Dr. Ellis van Dam, Hogeschooldocent, Senior Consultant LinQue Consult | kerndocent NOVO
Dr. Wenckje Jongstra, Hogeschooldocent Katholieke Pabo Zwolle
Dr. Ietje Pauw, Hogeschooldocent, Coördinator Onderzoekscentrum en lector Reflectie en Retorica

Gastdocenten
Prof. dr. G. Kelchtermans, hoogleraar Onderzoeksgroep Onderwijs- en Opleidingskunde, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. P.R.J. Simons, emeritus hoogleraar Digitale didactiek, Universiteit Utrecht
Prof dr. L. Stevens, algemeen directeur NIVOZ
Prof. dr. E. Verbiest, emeritus lector Schoolontwikkeling en Schoolmanagement, Fontys hogescholen.

Studiebelasting en omvang van de opleiding
De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding van 60 EC (European Credits). De studielast is 30 EC per jaar, wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van 20 uur.

Kosten
Het collegegeld bedraagt € 1.984,– per jaar indien de student geen eerdere master in onderwijs/zorg heeft gevolgd. Voor de student die eerder een master in onderwijs/zorg heeft gevolgd bedraagt het collegegeld € 6.995,– per jaar. Dit is inclusief materiaalkosten, maar exclusief het startseminar (ongeveer € 250,-) en de kosten voor boeken (ongeveer € 500,– per jaar). Op de Master Leren en Innoveren is de lerarenbeurs van toepassing. 

Planning
De opleiding start jaarlijks in september. De studiedag is op dinsdag of vrijdag met lesuren van 9.30 - 16.30 uur. De opleiding wordt gestart met een tweedaags seminar.

Inschrijven
Inschrijven kan via Studielink. Vul hier opleidingsinstituut de Marnix Academie in, met lesplaats Zwolle. 

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie verwijzen we je naar de website van Interactum master Leren en Innoveren, www.lereneninnoveren.nl

Naast de website is er een uitgebreide brochure Master Leren en Innoveren beschikbaar. 

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma hbo Master of Education (MEd). Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. De Master Leren en Innoveren is door de NVAO geaccrediteerd op het niveau: ‘master met een professionele oriëntatie’. Professioneel wil hier zeggen: kunnen functioneren als innovatieve professional in een multidisciplinaire onderwijsomgeving. De masteropleiding Leren en Innoveren is te registeren in het lerarenregister.

Bijzonderheden
De master Leren en Innoveren is te volgen in combinatie met het project Vierslagleren. Vierslagleren zal per 1 september 2016 een landelijk vervolg krijgen. Het ministerie van OCenW, de PO-raad en het arbeidsmarktplatform zijn tot een nieuwe regeling gekomen waarbij er geen limiet is gesteld aan het aantal deelnemers voor 2016/2017.

Startende leraren vervangen twee dagen in de week een ervaren leraar en volgen samen allebei een masteropleiding. De belangrijkste wijziging in de regeling is dat de startende leraren geen baangarantie krijgen. De werkgevers hebben een inspanningsverplichting om na twee jaar de startende leraren een aanstelling te geven.

De startende leraren krijgen twee dagen in de week een aanstelling bij een bestuur of de Stichting Vierslagleren. Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor maximaal 8 uur per week middels de lerarenbeurs. De landelijke regeling is beschikbaar voor startende leraren die na 31 mei 2011 zijn afgestudeerd.

Zie hier de landelijke regeling.

Artikelen studenten MLI 13-15

Grosman, G. (2015, maart). Zo zorg je dat feedback werkt: Geef leerlingen het roer. JSW, 99(7), 33-35.

Grosman, G. (2016, april). Feedback geven binnen school: Collectief praktijkonderzoek uitvoeren. JSW, 100(8), 32-35.

Jansman, M. (2015, februari). Kinderen vertellen zelf het verhaal: Interactief voorlezen. HJK, 42(6), 28-31.

Jansman, M. (2015). Afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van het werken aan diepe woordkennis. Meertaal, 3(1), 27(verwijzing).

Mensink, T. (2015, januari). Het geheim van de rijke leeromgeving. Mensenkinderen, 30(145), 28-30.

Meuleman-Jager, A. (2014). Leesbegrip vraagt om leraren met lef: Motivatie en leesbegrip wordt niet cadeau gegeven bij het actualiseren van de lessen. Meertaal, 2(2), 22 (verwijzing).

Meursing, M. (2015, februari). Waarom vliegt een vlieg?: Onderzoeksvragen formuleren. JSW, 99(6),  6-9.

Pouw, E. (2014). De Total Physical Response (TPR) als methodiek bij NT2-woordenschatverwerving: Leren van een tweede taal door te doen. Meertaal, 2(2), 22 (verwijzing).

Artikelen studenten MLI 14-16

Morgen, M. (2016, september). Eigen leerproces begeleiden: Werken met een doelenkaart. JSW 101(1), 18-21.

Husmann-Verweij, P. (2016, februari). Rekengesprekken voeren: Handelingsmodel en drieslagmodel inzetten. JSW, 100(6), 6-9.

Spin, L. (2015, september). Zelfsturing door leerlingen in het basisonderwijs. DaltonVisie, 4(1), 18-21.

Winters, K. (2015, november). Samen staan we sterk!: Samenwerking met ouders in gesprekken. JSW, 100(3), 32-35.

Zomeren, S. van (2015, oktober). Hoe je kinderen leert zoeken op internet. Basisvaardigheden voor de toekomst. JSW, 100(2), 32-35.