Missie
KPZ is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk. KPZ werkt in waarde(n)volle verbinding met de praktijk en draagt bij aan ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0-14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek.
KPZ wil studenten bewust maken hoe zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Visie
Onderwijs vraagt persoonlijkheden, die in denken, doen en laten een inspirerend voorbeeld willen zijn voor zich ontwikkelende kinderen. Het vormen van zulke persoonlijkheden komt voor KPZ samen in het begrip ‘professionele identiteit’, meer in het bijzonder in de wijze waarop KPZ de ‘narratieve professionele identiteit’ van leraren en andere professionals in het domein Kind & Educatie ontwikkelt aan de hand van verhalen. KPZ heeft bij de accreditatie in 2014 als enige hogeschool in Nederland het bijzonder kenmerk de ‘ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit’ van de NVAO verkregen. Dit begrip vormt voor KPZ de ‘kern’ van het vak.

Identiteit
De identiteit van onze schoolgemeenschap kun je herkennen als je bij ons op bezoek komt. Ook zul je het merken als je met iemand vanuit de pabo in gesprek gaat of als je met een oud-student over het beroep van leraar praat. 

Katholieke Pabo Zwolle is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit, waar iedereen welkom is. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie op wat wij waardevol vinden: naastenliefde, solidariteit, rechtvaardigheid en moreel besef. Katholiekchristelijke tradities, rituelen en Bijbelverhalen spelen daarbij een belangrijke rol. 

We hebben een open blik naar de steeds veranderende samenleving en andere zienswijzen. Identiteitsontwikkeling zien we als een dynamisch en interactief proces. Katholieke Pabo Zwolle reikt aan. Het is aan de student of cursist om eigen antwoorden te vinden. Daarbij worden levensvragen niet uit de weg gegaan. We denken na over onze identiteit en onze voorbeeldrol als leraar: Wie wil je zijn? Wat wil je leerlingen meegeven? Wat vind jij waardevol? 

Katholieke Pabo Zwolle biedt studenten de mogelijkheid het diploma Godsdienst & Levensbeschouwing te halen. 

Lees hier meer over de identiteit van de KPZ.

Kernwaarden
Voor het handelen van KPZ als organisatie en het professionele gedrag van haar medewerkers, zijn de volgende vier kernwaarden bepalend: 

 • persoonlijk
  KPZ kiest er bewust voor om een kleinschalig instituut te zijn, waardoor er persoonlijke aandacht voor iedereen is. Vanuit de liefde voor het vak scheppen medewerkers de veilige en vertrouwde sfeer, die nodig is voor betekenisvol samen leren en leven.

 • uitzonderlijk
  KPZ is uitzonderlijk, niet alleen in de kwaliteit die zij levert, maar ook in de eigenzinnige keuzes die zij maakt en de professionaliteit die zij laat zien. In iedere fase van hun loopbaan of ontwikkeling kunnen mensen groeien. KPZ gelooft in haar uitgangspunten, staat kritisch in ontwikkelingen en durft stelling te nemen.

 • ontwikkelend
  KPZ wil de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind behouden en studenten en zichzelf steeds uitdagen met nieuwe vragen. Leren is de grondhouding. Door met een open, nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook buiten de grenzen te kijken, verlegt KPZ haar horizon en ontstaat er meer begrip voor anderen.

 • verbindend
  Vanuit haar open katholieke identiteit treedt KPZ de wereld tegemoet. KPZ zoekt de ontmoeting, benut diversiteit en gaat de samenwerking aan. Zo vormt zij een professionele leer- werkgemeenschap waarin men waarde(n)volle verbindingen ervaart.