Op 9 februari 2017 is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor belangstellenden voor de Ad-opleiding. Bekijk hier de PowerPoint.

Leerlijnen
In de opleiding werken we met vier doorlopende leerlijnen; de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn, waarin de nadruk ligt op je persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende je studie en praktijk. De kennislijn, waarin de vakkennis wordt aangeboden. De praktijklijn, gericht op het in de praktijk brengen van je kennis en vaardigheden. En tot slot de ontwerplijn, gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van praktische oplossingen. Het onderwijs binnen de opleiding is daarmee zo ingericht dat het goed aansluit op jouw situatie en achtergrond en op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt.

Programma
Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar centraal. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester staat een thema centraal.

Studiejaar 1
In het eerste studiejaar worden de thema’s ‘het zich ontwikkelende kind’ en ‘het kind in de leerrijke omgeving’ behandeld. Je verdiept je in de verschillende leer- en ontwikkelingslijnen en leert hoe je activiteiten (bijv. ter stimulering van taalontwikkeling) kan ondernemen gericht op het verrijken van de leeromgeving van (groepen) kinderen. Ook leer je samen te werken binnen je eigen organisatie en directe omgeving. Hierbij is kennis over onder andere gesprekstechnieken en ouder/wijk-betrokkenheid van belang.

Studiejaar 2
In het tweede studiejaar staan de thema’s ‘het kind binnen de keten’ en ‘het kind in de samenleving’ centraal. Ook hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, maar de focus verschuift naar complexere situaties (bijv. gedragsproblematiek) en is meer gericht op het hele systeem rondom het kind of een groep kinderen. Hierbij is onder andere kennis over talentontwikkeling en wet- en regelgeving van belang. Aan het einde van de studie zal je kennis en vaardigheden integreren. In het laatste half jaar staat het afstuderen centraal. Je werkt aan een afstudeeropdracht die gerelateerd is aan de beroepspraktijk. 

Leren in de praktijk
Gedurende je opleiding ga je naast theoretische kennis ook praktijkervaring opdoen. Je werkt (betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding 16 uur per week in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn en/of jeugdzorg. Er wordt ingezet op praktijkplaatsen waar de verschillende branches samenwerken in bijvoorbeeld Integrale Kindcentra of Brede scholen. Op deze manier doe je kennis en ervaring op met een breed werkveld rondom de ontwikkeling van kinderen. Je gaat de verkregen kennis en inzichten uit je opleiding toepassen, rekening houdend met de context van de praktijk. In je praktijkorganisatie ga je deel uitmaken van een praktijkleergroep. Het streven is om in deze praktijkleergroepen studenten van verschillende opleidingen samen te laten werken en te leren. De gemengde samenstelling van de groep zorgt ervoor dat je leert werken in een multidisciplinair team en kennis krijgt van verschillende contexten.

In de praktijk word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een praktijkbegeleidende docent vanuit de opleiding. Het functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een gesprek. 

Begeleiding
Goede begeleiding vinden wij erg belangrijk. Daarom krijg je naast de begeleiding in de praktijk, ook begeleiding tijdens je studie door een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding en je wordt begeleid in je studieplanning. Met de slb'er heb je ook individuele (studievoortgangs-)gesprekken. Ook werk je veel in leergroepen van ongeveer acht studenten. In deze leergroepen staat je persoonlijke professionele ontwikkeling centraal en bespreek je ervaringen uit de praktijk. 

Studiebelasting
De studielast van de deeltijdopleiding is gebaseerd op een praktijkplaats in een relevante sector. 

Contacttijd:

 • 468 uur (jaar 1)
 • 480 uur (jaar 2)


Praktijk:

 • 672 uur (jaar 1)
 • 640 uur (jaar 2)


Zelfstudie:

 • 540 uur (jaar 1)
 • 560 uur (jaar 2)


Lestijden 
De opleiding is voorlopig alleen nog in deeltijd te volgen in een daggroep of een avondgroep.

 • De daggroep heeft les op vrijdag van 9.00 – 16.00 uur en op ongeveer zes zaterdagen.
 • De avondgroep heeft les op dinsdag- en donderdagavond van 18.45 – 21.30 uur en ongeveer zes zaterdagen.


Na je studie
Wanneer je de Ad opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie hebt afgerond, kun je als Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE’er) aan de slag. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken: 

 • bij een Integraal Kind Centrum waar je in de school en in de naschoolse opvang, als verbindende schakel functioneert. Je hebt zicht op de begeleidingsbehoeften van kinderen, zowel binnen als buiten de school;
 • binnen de kinderopvang waar je een adviserende of uitvoerende voortrekkersrol vervult en waarbij je de contactpersoonpersoon kunt zijn voor het gezin en overige instanties;
 • binnen een school, waarbij je in verschillende groepen ondersteuning biedt met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. Je werkt tevens bepaalde thema’s uit voor de school en onderhoud je contact met ondersteunende instanties;
 • binnen een school of een wijkteam, waar je preventief werkt met kinderen/jongeren zodat verwijzingen naar intensieve hulp voorkomen kan worden.


Na afronding van deze opleiding kun je je verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen (met eventuele toelatingstoetsen) zijn de hbo bacheloropleidingen leraar basisonderwijs (pabo) en social work . In het tweede studiejaar zal er extra aandacht zijn voor eventuele toelatingseisen en toetsen tot deze bacheloropleiding.