Achtergrond inleiding

De opleiding bestaat uit de funderende en de profilerende fase. Op deze pagina lees je meer over het lesaanbod.

Klik door naar de volgende pagina's: algemene informatie, inschrijven, stage, stage in het buitenland, kosten, studiekeuzeactiviteiten, Paboys, studievereniging Eudaimon.

In de eerste twee studiejaren (de funderende fase) staan de schoolvakken en de didactiek van deze vakken centraal. Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel van de periode. De vakken waarin je les krijgt zijn:

 • pedagogiek/ onderwijskunde
 • taal
 • rekenen & wiskunde
 • wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek)
 • beeldende vakken (tekenen en handvaardigheid)
 • expressievakken (muziek en drama)
 • bewegingsonderwijs
 • schrijven

Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk georiënteerd zijn en natuurlijk godsdienst & levensbeschouwing.

Het derde en vierde studiejaar noemen wij de profilerende fase. Je maakt steeds meer eigen keuzes in de verschillende trajecten die je kunt volgen. Je richt je op het ‘tegemoet komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen’ en je geeft ‘onderwijs in verschillende contexten’. In het vierde studiejaar laat je zien dat je alle competenties hebt bereikt. Je richt je op de professionele identiteit en het doen van praktijkgericht onderzoek.

Specialisaties
Vanaf het derde studiejaar ga je steeds meer je eigen keuzes maken. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). Daarnaast kun je allerlei aanvullende diploma's behalen.

Toetsing en beoordeling
Iedere module die je krijgt heeft doelen waaraan je moet voldoen. Toetsing vindt plaats in de vorm van een tentamen, presentatie, werkstuk, voordracht of een andere toetsvorm die past bij een bepaald vak. De inhoud en de toetsing van de modules staat beschreven in ‘Mijn Semester’ op de KPZ-portal. Elke module heeft de waarde van één of meer credits. Deze credits worden geregistreerd zodat je zelf kunt bijhouden welke credits je hebt behaald in een bepaalde periode.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte toetsen reken- en taalvaardigheid. Dit zijn meerkeuzetoetsen. De toets rekenen is een landelijke digitale toets, die op de pabo wordt afgenomen door het CITO. De toets taalverzorging is een schriftelijke toets van KPZ. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan deze toetsen deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies.

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij erg belangrijk.

 • De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zorgt voor directe studiebegeleiding via contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. In pabo 3 en 4 verandert de rol van studieloopbaanbegeleider in intervisor en supervisor waarbij het accent steeds meer op jouw eigen ontwikkeling ligt.
 • De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de theoretische vorming en de koppeling naar de praktijk.
 • In de praktijk van het functioneren op de basisschool zijn de rayondocent en de mentor van de stageschool belangrijk voor jouw functioneren.
 • De opleidingsmanager heeft het totaaloverzicht over het functioneren van studenten in een bepaalde fase. Wanneer er door een overmachtssituatie, aanpassingen nodig zijn om de studie mogelijk te maken, gaat de opleidingsmanager, samen met de SLB’er, met je in gesprek over alle mogelijkheden.