Achtergrond inleiding

Tijdens het derde studiejaar kun je ervoor kiezen drie tot vijf maanden te studeren in het buitenland. Een hele ervaring!

Klik door naar de volgende pagina's: algemene informatie, lesaanbod, inschrijven, stage, kosten, studiekeuzeactiviteiten, Paboys, studievereniging Eudaimon.

Studeren in het buitenland
Je kunt in het zesde semester van je opleiding drie tot vijf maanden studeren in het buitenland. Je persoonlijke belangstelling voor een specifiek onderwijskundig en cultureel thema speelt hierbij een rol. Daarnaast leer je veel over de cultuur van een ander land en hoe zij het onderwijs vorm geven. Je krijgt veel nieuwe ervaring en kennis die je weer gebruikt als leraar basisonderwijs.

Voordat je met instemming van de coördinator Internationalisering en de examencommissie mag beginnen met de internationale studieperiode moet je aan de procedure van aanmelding en inschrijving hebben voldaan. Wanneer de studieperiode succesvol is verlopen, krijg je 30 eurocredits (ECTS). Voor de komende jaren is te verwachten dat de subsidie voor stage en studie binnen Europa redelijk op peil blijft, daarom ligt de prioriteit voor mobiliteit in de komende jaren op Europa. Uit het beleid van KPZ vloeit voort dat KPZ het studeren aan een buitenlands instituut sterk gaat bevorderen.

In 1999 ondertekenden 29 Europese ministers de Bolognaverklaring, waarin zij afspraken hun nationale hoger onderwijssystemen op een aantal cruciale punten op elkaar af te stemmen. Een gevolg van deze verklaring is dat de hoger onderwijsinstellingen nu zogenaamde Erasmuspartners kunnen zoeken voor samenwerking. KPZ heeft inmiddels met 32 Europese instituten een Erasmus Agreement gesloten, waarbij is afgesproken om tot intensieve samenwerking te komen. Die 32 instituten zijn verdeeld over verschillende landen in Europa. Studenten kunnen op grond van deze Erasmus overeenkomsten elders studeren en docenten kunnen ergens anders een gastdocentschap uitoefenen.

Stage in het buitenland
Stage lopen in het buitenland is meestal niet te vergelijken met het stagelopen op een basisschool in Nederland. Je leert veel over de cultuur en over het onderwijs in dat land en je ontwikkelt je eigen visie op onderwijs.

De stage in het buitenland kan in Europa en in andere werelddelen plaatsvinden. Binnen Europa wordt in samenwerking met een hogeschool in het buitenland de stage georganiseerd in bijvoorbeeld Vlaanderen (Brugge), in Graz/Innsbruck of in Zweden (Linköping). Ook kun je wat verder weg voor een stage. Je kunt naar Suriname of naar de Nederlandse Antillen.

Voordat je met instemming van de coördinator Internationalisering mag beginnen met de stage moet je aan de procedure van aanmelding en inschrijving hebben voldaan. Wanneer de stage succesvol is verlopen wordt het verrekend in het studiepuntensysteem. Voor de komende jaren is te verwachten dat de subsidie voor stage binnen Europa redelijk op peil blijft, daarom ligt de prioriteit voor mobiliteit in de komende jaren op Europa.

Subsidies en studiebeurzen internationale stage of studie
Studenten die binnen Europa een internationale stage of studie doen kunnen via het KPZ International Office subsidie aanvragen bij de Europese Commissie door het Erasmus+ subsidie programma. Voorwaarde bij de studie is dat de gekozen universiteit of hogeschool een Erasmus Agreement heeft met KPZ. Voor studenten die buiten Europa stage willen lopen is er in studiejaar 2015/2016 voor maximaal tien KPZ-studenten subsidie beschikbaar via de subsidieregeling Vios po en vo. De subsidie bedraagt € 750,- per student per stage. Voorwaarde is onder meer dat de stage een onderzoekscomponent bevat. Met ingang van studiejaar 2016/2017 is er voor maximaal vijf KPZ-studenten die in dat studiejaar een stage of studie buiten Europa willen doen een nieuwe beurs beschikbaar, namelijk: ‘Holland Scholarship’. De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1250,- en is een tegemoetkoming in je studiekosten. Zie ook deze informatie over Holland Scholarship:

HollandScholarship website

5
Achtergrond voor blok

Iris Mooiweer

Student voltijd 3

“Als juf vind ik het belangrijk om kinderen veiligheid te bieden. Ik wil dat ieder kind met plezier naar school kan gaan, ik wil dat ze het gevoel krijgen dat ze gezien en geaccepteerd worden binnen de school maar ook in de klas. Door naar de belangen van elk individueel kind te kijken en hierop in te spelen hoop ik ieder kind deze veiligheid te bieden. Vanuit deze basis wil ik de kinderen verder helpen in hun ontwikkeling.

Ik ervaar KPZ als een hele fijne school. Het onderlinge contact tussen zowel de studenten als de docenten is daarbij erg prettig. Doordat we allemaal dezelfde opleiding volgen hebben we al veel gemeen met elkaar, wat sterk het gevoel geeft dat je bij elkaar hoort. Daarnaast ervaar ik het persoonlijk contact met de docenten als erg aangenaam, ze zijn altijd bereid je te helpen in het geval dat nodig is en ook voor een gezellig praatje kan je bij ze terecht. Al met al een school waar ik me écht thuis voel.”